Gair gan Elaine

Ychydig eiriau gan Elaine am ddechrau The Daily Mile.

Mwy i archwilio

Helo, Fi yw Elaine Wyllie.  Tan yn ddiweddar, roeddwn yn Ysgol Gynradd St Ninians yn Stirling yn yr Alban.  Yno roeddwn yn gofidio am anffitrwydd y plant.  Penderfyniad wneud rhywbeth am y beth ac mi sefydlais The Daily Mile ym mis Chwefror 2012.

Mae nod The Daily Mile yn symi iawn – I helpu plant I fod yn ffit drwy redeg neu gerdded 15 munud bob dydd yn yr ysgol neu yn yr adran feithrin.  Dechreuodd The Daily Mile gyda mis o gyfnod prawf ac roedd y canlyniadau (dros nos) yn frawychus.  Tra bod nifer o’r plant yn methu rhedeg milltir ar y cychwyn, o fewn mis, roedd bron pawb yn medru ac yn fwy pwysig, roedd y plant wrth eu bodd!

Erbyn mis Medi 2012, roedd yr ysgol gyfan yn rhedeg 15 munud bob dydd ac nid oedd un o’r 57 plenty yn Primary 1 yn cael ei gategoreiddio dros bwysau gan nyrs yr ysgol.  Cynyddodd lefelau sylw ac ymddygiad yn yr ysgol ac roedd rhieni yn adrodd bod eu plant yn fwy ffit, actif ac effro.  Roeddwn wedi fy llethu gan lefel y gefnogaeth a dderbyniom gan rieni.

Rwyf bellach wedi ymddeol o ddysgu ac wedi ymroi I gyflwyno The Daily Mile I ysgolion ar draws y DU I helpu mynd i’r afael â’r argyfwng gordewdra ac anactifedd mewn plant ac i wella iechyd a lles corfforol, cymdeithasol a meddyliol ein plant.

Anfonwch eich newyddion a lluniau The Daily Mile at Elaine!

Cysylltwch ag Elaine

 

Ewch i’n tudalen Facebook a Twitter i barhau â’r sgwrs!